Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az Empátia Óvoda Házirendje


Az óvoda igénybevételének feltételei


 • A harmadik életév betöltésétől az iskolaérettség eléréséig, maximum nyolcéves korig
 • Alapítványi költségtérítési díj és étkezési térítési díj befizetése
 • Az Óvoda házirendjének tiszteletben tartása

A gyermekek jogai

 • Biztonságos, egészséges, esztétikus környezetben töltse óvodás napjait.
 • Életkorának megfelelő napirend szerint élhessen. 
 • A gyermeki személyiséget tartsuk tiszteletben – soha ne legyen részese megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek.
 • Közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti.
 • Képességének, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön. Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tartsuk tiszteletben.
 • Az intézmény helyi pedagógiai programja alapján neveljük, mely szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósítani.
 • Biztosítani kell a foglalkozásokon való részvételét.
 • Ne korlátozzuk cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát, de a gyerek ezen jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját, illetve társai, az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét.
 • Viselkedésével nem akadályozhatja a többiek művelődéshez, fejlődéshez való jogát.
 • Családja anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesülhet.
 • A gyermek az intézmény eszközeit ( játékok, foglalkozási, fejlesztőeszközök ), berendezéseit ( bútorok, audiovizuális eszközök ) használhatja, de csak rendeltetésszerűen, vigyázva azokra.
 • Életkorának és fejlettségének megfelelően a nevelési tervben megfogalmazottak szerint vegyen részt a környezet rendjének megóvásában, helyreállításában.

A gyerekek ruházata az óvodában

 • Minden gyerek saját ruhás és cipős polccal rendelkezik, a szülők a gyerekek ruháit , cipőit ott helyezik el.
 • A ruházat legyen tiszta, a gyerek mindenkor legyen ápolt.
 • A váltóruha, cipő kiválasztásánál az egészségi és kényelmi szempontok érvényesüljenek.
 • A szülő gondoskodjon pótruháról. Tornafelszerelése legyen minden gyereknek.

A gyerekek étkeztetése az óvodában

 • Az étkezési térítési díj befizetése az adott hónap első hetében, az arra kijelölt időpontban, az óvodában történik, készpénzzel, bevételi pénztárbizonylat ellenében.
 • A gyermekek napi háromszori étkezésben részesülnek.
 • A melegítő konyha dolgozója valamennyi élelmiszerből ételmintát vesz, s azt 48 óráig az arra kijelölt hűtőszekrényben megőrzi.
 • Az ételminta elrakása az ANTSZ előírásai alapján vonatkozik az otthonról behozott születésnapi süteményekre is. Kivétel a kirándulások alkalmával kiegészítő tízórai, az egész csoport számára vitaminpótlásra szolgáló zöldség, gyümölcs.


A gyerekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok

 • Az óvodában csak egészséges gyerek tartózkodhat.
 • Az óvodapedagógusnak tilos otthonról küldött gyógyszert beadni a gyermeknek. Kivétel az allergia csillapítására szolgáló készítmény.
 • A betegségből felgyógyuló gyermeket csak orvosi igazolás kíséretében adhatja be a szülő ismét a gyermekközösségbe.
 • Az óvodapedagógus teendője baleset vagy napközben megbetegedő gyerek esetén: A gyereket haladéktalanul elsősegélyben kell részesíteni, miközben a csoport felügyeletét meg kell szervezni. A baleset súlyosságától függően orvosról kell gondoskodni.
 • Magas láz esetén az óvodapedagógus megkezdi a láz csillapítását, melynek módjáról már az óvodai beiratkozásnál megállapodik a szülővel.
 • A beteg gyermeket az óvodai betegelkülönítő szobában kell elhelyezni, felügyelet mellett. A beteg gyermek szüleit a lehető legrövidebb időn belül értesíteni kell.
 • Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van. Az intézmény a bejelentést az óvodaorvosnak közvetíti, az óvodaorvos , a betegség jellegétől függően jelentést tesz az ANTSZ felé.
 • Fertőző betegség esetén az óvodában fertőtlenítő takarítást kell végezni.

Egyéb szabályozások


A gyerekek érkezésére, távozására vonatkozó ajánlás:
 • A szülő a reggeli érkezéskor a gyermeket minden esetben kísérje be a gyermekcsoportba.
 • Gyermek nem járhat egyedül óvodába, még a szülő kérésére sem.
 • A gyermeket a szülőn kívül csak szülői írásbeli kérelemmel, s az óvodapedagógus ill. az óvodavezető által ismert megbízott személy viheti haza, előzetes bejelentés után.
 • A gyermek óvodából való kiadása csak az egyik szülő részére akkor lehetséges, ha erre kifejezett rendelkezést tartalmazó, az óvodavezetőnek benyújtott bírósági vagy hatósági határozat az intézmény birtokába kerül. ( Gyermekvédelmi törvény )

 • Ha a bíróság állandó vagy ideiglenes hatállyal nem határozott a gyermek elhelyezéséről, hivatalosan az óvodának nem áll jogában a gyermeket kikérő szülő elé semminemű akadályt gördíteni az elvitel kérdésében.


Az óvodába járási kötelezettség

 • A közoktatási törvény értelmében az ötévesnél idősebb gyerek iskola előkészítő foglalkozásokon köteles részt venni.
 • A foglalkozások az óvoda Helyi Nevelési Programjában megfogalmazottak szerint zajlanak
 • A foglalkozásokról való távolmaradás, hiányzás megkérésének, indoklásának és egészségügyi igazolásának szabályai
 • Betegség esetén a szülő értesítse a gyermek óvodapedagógusát, a betegség okáról és a távolmaradás előrelátható idejéről . a betegséget ill. a gyógyult állapotot orvosi igazolással hitelesítse.
 • Egyéb esetben, ha az óvodai nevelést 3 napnál hosszabb ideig nem kívánja igénybe venni, az óvoda vezetőjétől kérjen írásbeli engedélyt.

A gyerek otthonról behozott tárgyainak, játékainak szabályozása
 • A gyermekek számára otthonról játékeszközöket hozni, azokat a csoportszobába bevinni nem tilos, de a véletlen károkért az óvoda nem vonható felelősségre.
 • Arany ékszerért, ill. nagyobb értéket képviselő tárgyakért az óvoda nem vállal felelősséget.

Szülők az óvodában

A szülő jogai
 • A szülő joga a szabad óvodaválasztás ( állami, egyházi, alapítványi )
 • A szülő joga, hogy megismerje az óvoda helyi pedagógiai programját, intézményi minőségirányítási programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról.
 • Joga, hogy saját gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen érdemi tájékoztatást, a gyerek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon.
 • Az intézmény vezetője és a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon.
 • Az óvodai szülői közösség figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét.

A szülő kötelessége

 • A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről.
 • Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását. A gyerek a közoktatási törvény 24. § (3) pont ja értelmében abban az évben, amikor betölti az ötödik életévét, a nevelési év első napjától ( szeptember 1) óvodakötelessé válik, mely szerint napi négy órán keresztül óvodai nevelésben kell részesülnie.
 • Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, és segítse a fejlődés folyamatát, valamint a gyerek közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet szabályainak elsajátítását.
 • Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, és részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg.
 • Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A pedagógus, valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelő-oktató munka, illetve a gyerekekkel összefüggő tevékenysége során büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személyeknek számítanak.


A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása

 • Szociális érzelmek fejlesztése – együttérzés, segítőkészség, bizalom stb.
 • Esztétikai érzelmek fejlesztése – a szép, mint érték felismerése viselkedésben, környezetben, kommunikációban
 • Erkölcsi érzelmek fejlesztése – őszinteség, másság elfogadása, jó és rossz felismerése a környezetükben lévő emberi kapcsolatokban


Kapcsolattartás, együttműködés lehetőségei a nevelőkkel

 • Az eredményes nevelőpartneri kapcsolat kialakítása érdekében a szülőknek lehetőségük van arra, hogy ötleteikkel segítség a pedagógiai munkát, a közös gondolkodást.
 • A felvetődő problémák megoldása érdekében a szülők és pedagógusok legyenek őszinték, nyitottak, együttműködőek.

 • Az együttműködésre alkalmas fórumok:

Szülői értekezletek, beszélgető körök
Nyílt napok, közös rendezvények
Fogadóórák
Rövid, esetenkénti megbeszélések

 • A szülők pedagógiai jellegű tájékoztatást csak a gyerek óvodapedagógusaitól kérjenek.

 

Az óvoda helyiségeinek használhatósága a szülők részére

 • A szülők az ÁNTSZ előírások értelmében ne lépjenek be utcai cipővel a csoportszobába és az ebédlőbe, az óvoda helyiségei közül csak az öltöző folyosón tartózkodjanak.
 • Ha a gyerekek hazamenetel előtt az udvaron tartózkodnak, a szülők a gyermekbalesetek elkerülése érdekében ne vonják el a pedagógusok figyelmét , az udvar kicsi alapterületére való tekintettel ne várakozzanak ott az indokoltnál hosszabb ideig


Az étkezési térítési díj befizetésének, lemondásának rendje

 •  A gyermek étkezéséért a szülő havonta előre étkezési térítési díjat fizet. A befizetés időpontjáról a faliújságra kitűzött hirdetményben a szülők előzetes tájékoztatást kapnak. Hiányzás esetén az étkezés lemondható, minden nap 9 óráig. A lejelentés 24 óra múlva lép életbe, s a következő befizetéskor írható jóvá. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.
 • A befizetés az intézményben, készpénzbevételi bizonylat alapján történik.


Az alapítványi költségtérítési díj befizetésének rendje

 •  Az óvodába felvételt nyert gyerekek után befizetési megállapodás alapján a szülő havonta alapítványi költségtérítési díjat fizet. A befizetési kötelezettség az év valamennyi hónapjára vonatkozik.
 • A befizetés mértékét a szülő munkaviszonya alapján az alapítvány kuratóriuma határozza meg.
 • A befizetés teljesítésének határideje minden hónap 10. napja. Amennyiben a befizetés elmarad, úgy a gyermek óvodai férőhelye megszüntethető.
 • A befizetés készpénzzel vagy átutalással az ERSTE Bank fiókjaiban történik.Egyéb, az intézmény biztonságát garantáló szabályok

 • Az óvodaudvar bejáratát a gyermekvédő biztonsági zár segítségével folyamatosan zárva kell tartani.
 •  Az óvodaépület belső biztonságát a dajkák által ellátott folyamatos folyosói ügyelet biztosítja.
 •  A munkatársak hozzátartozói csak indokolt esetben tartózkodjanak az intézményben.
 •  A személyzet által nem ismert személy megjelenése esetén az óvodavezetőt ill. helyettesét azonnal értesíteni kell.
 •  Reklám jellegű anyagok elhelyezéséről minden esetben az óvodavezető ill. helyettese dönt, amennyiben azok az óvoda profiljával, tevékenységével, működésével kapcsolatosak.
 •  Az óvoda épületét csak az intézményben folyó pedagógiai munka megvalósítására lehet használni.
 •  A dohányzás az intézmény egész területén (udvar és épület ) tilos.
 •  A szülők és gyerekek kötelesek az óvoda vagyontárgyait rendeltetésszerűen használni.AZ EREDMÉNYES NEVELŐMUNKA, AZ ÓVODA ZAVARTALAN MŰKÖDÉSE ÉRDEKÉBEN A HÁZIRENDET SZÍVESKEDJENEK TISZTELETBEN TARTANI !!!


2007. szeptember 01.
Dr. Gaál István
Az „ Empátia” Alapítvány
Kuratóriumi elnöke


Szabó Lászlóné
óvodavezető

 
 

 
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.